Algemene Voorwaarden Handelaar

ARTIKEL 1 - ALGEMEEN & DEFINITIES

1.1 

JOYN is een dienstverlening die wordt aangeboden door Joyn Belgium NV (hierna genoemd “JOYN”), met hoofdzetel te Fonsnylaan 46 box 59, 1060 Brussels, BTW: BE 0846.759.718, (hello@joyn.be). Deze dienstverlening (hierna genoemd de “Dienstverlening”) verleent klanten (hierna genoemd de “Klant”) van JOYN de mogelijkheid om bij de aankoop van producten of diensten bij handelaars (hierna genoemd de “Handelaars”) uit het netwerk van JOYN Joyn-voordelen te sparen (hierna genoemd de “Voordelen”), die, in overeenstemming met geldende aanbiedingen (hierna genoemd de “Aanbiedingen”), omgeruild kunnen worden tegen in de Aanbieding omschreven voordelen. Deze dienstverlening wordt aangeboden via de Joyn-website www.joyn.be (hierna genoemd de “Website”), via de Joyn-applicatie (hierna genoemd de “Joyn-app”), via de Joyn-getrouwheidskaart (hierna genoemd de “Getrouwheidskaart”).

 

ARTIKEL 2 – DE OVEREENKOMST

2.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst (hierna genoemd de “Overeenkomst”) tussen JOYN  en de Handelaar met betrekking tot de Dienstverlening. De Handelaar erkent en aanvaardt dat zijn eigen algemene verkoops-, leverings- en factuurvoorwaarden geen toepassing zullen vinden op deze Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

2.2

JOYN behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is steeds raadpleegbaar via de Website (www.joyn.be).

 

2.3

JOYN behoudt zich tevens het recht om  de Overeenkomst eenzijdig te beëindigen indien na onderzoek blijkt dat de Handelaar niet kredietwaardig is.

 

2.4

De Overeenkomst treedt in werking op datum van haar ondertekening en geldt voor een initiële duur van 12 maanden volgend op de aanvangsdatum vermeld in de Overeenkomst. De Overeenkomst wordt stilzwijgend hernieuwd voor opeenvolgende verleng periodes van 12 maanden, tenzij één der partijen zich per aangetekend schrijven, verzonden uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de initiële periode of een verlengperiode, verzet tegen een stilzwijgende vernieuwing, in welk geval de Overeenkomst eindigt op het einde van de lopende periode. De Handelaar is niet gerechtigd om de Overeenkomst vroegtijdig te beëindigen en JOYN zal desgevallend de gedwongen uitvoering nastreven.

 

2.5

De Handelaar is niet gerechtigd om deze Overeenkomst, of één of meerdere van zijn/haar verbintenissen uit hoofde van deze Overeenkomst, over te dragen aan een derde, tenzij met de voorafgaande en schriftelijke toestemming van JOYN. In het geval de Handelaar zijn/haar handelsfonds aan een derde overdraagt, worden ook de rechten en verplichtingen van de Handelaar uit hoofde van de Overeenkomst overgedragen, bij gebreke waarvan de Handelaar gebonden zal blijven tot naleving van de Overeenkomst.

 

2.6

Gedurende de looptijd van de Overeenkomst en tot één jaar na het einde van de Overeenkomst verbindt de Handelaar zich ertoe om geen gebruik te maken van gelijkaardige getrouwheidsprogramma’s in België.

 

2.7

Het Belgische recht is van toepassing op de Overeenkomst. Alle geschillen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de Overeenkomst, worden in eerste aanleg exclusief beslecht door de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel te Brussel.

 

ARTIKEL 3 – FACTURATIE & BETALINGSMETHODEN

3.1

JOYN zal de prijs van de Dienstverlening periodiek factureren aan de Handelaar. De facturen van JOYN zijn betaalbaar ten laatste 30 dagen volgend op de factuurdatum.

 

3.2

In afwijking hiervan, kan de Handelaar opteren voor betaling via SEPA-domiciliëring. Door de Overeenkomst, met aanduiding van SEPA-domiciliëring, te ondertekenen, geeft de Handelaar JOYN de toestemming om de bank opdracht te geven de account van de Handelaar te debiteren overeenkomstig  de opdracht van JOYN. De Handelaar heeft recht op een terugbetaling van de bank krachtens de afspraken gemaakt tussen de Handelaar en de bank. Een terugbetaling moet worden aangevraagd binnen de 8 weken vanaf de datum waarop de account van de Handelaar werd gedebiteerd. De rechten van de Handelaar worden uiteengezet in een verklaring die de Handelaar van de bank zal ontvangen. JOYN zal desgevallend de betaling innen tussen de 8ste en de 25ste van de maand.

 

3.3

In geval van laattijdige betaling kan van rechtswege en zonder ingebrekestelling naast administratieve kosten (25 EURO aanmaningskosten na de tweede herinnering) de niet-betaling van een factuur op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling resulteren in verwijlinteresten op alle vervallen onbetaalde bedragen aan de rentevoet die wordt bepaald door de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten als ook verwijlintresten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand, al dan niet in het kader van een procedure, als gevolg van niet-betaling binnen de vastgestelde termijnen, kunnen ten laste van de Klant in rekening worden gebracht. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 50 EURO. Betaling van openstaande saldo’s door middel van compensatie met eventuele schuldvorderingen van de Handelaar ten aanzien van JOYN is niet toegestaan. De voorwaarden van dit artikel zijn mutatis mutandis van toepassing op de betaling via SEPA-domiciliëring.

 

ARTIKEL 4 - PRIJZEN

4.1

JOYN heeft het recht om de prijs van de Dienstverlening jaarlijks aan te passen in functie van een stijging van de loonkost binnen haar onderneming. De stijging van de loonkost wordt berekend als een vergelijking tussen de referteloonkost (landgemiddelde) berekend door Agoria (www. agoria.be) in de maand voorafgaand aan de maand van de prijsaanpassing en de referteloonkost (landsgemiddelde) berekend door Agoria (www. agoria.be) in de maand voorafgaand aan de datum van ondertekening van de Overeenkomst. De prijsaanpassing wordt toegepast op 80% van de prijs bij ondertekening van de Overeenkomst en is alleen toepasselijk op het loonkostgedeelte van de prijs. Het loonkostgedeelte van de prijs bedraagt 50%. JOYN is gerechtigd om de aldus aangepaste prijs te factureren zonder voorafgaande kennisgeving en de betaling door de Handelaar van een dergelijke factuur zal geacht worden een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de prijsaanpassing uit te maken.

 

ARTIKEL 5 – DE TABLET

5.1

De Handelaar is zelf verantwoordelijk voor het voorzien van een iPad die de recentste versie van iOS ondersteunt, waarop de Joyn-app kan gebruikt worden.

 

ARTIKEL 6 – DE DIENSTVERLENING

6.1

De Handelaar verbindt zich ertoe om de Dienstverlening tijdens de openingsuren van zijn/haar handelszaak ononderbroken aan te bieden en zal daartoe zo nodig zelf voorzien in de vervanging, het onderhoud en/of het herstel van de Materialen. In geval van een inactiviteit van de Dienstverlening van meer dan 5 openingsdagen per kalendermaand, heeft JOYN het recht om de Overeenkomst te beëindigen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

 

6.2

JOYN behoudt zich het recht voor om de Dienstverlening te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen (o.a. het design, de werking, de functionaliteiten, ...). De Handelaar volgt op eerste verzoek de instructies van JOYN met het oog op het doorvoeren of installeren van eventuele wijzigingen en/of updates van/aan de Dienstverlening. JOYN zal op ieder moment de Joyn-app kunnen vervangen door een Joyn-app compatibel met een ander merk of een ander model van de iPad, zolang dezelfde Dienstverlening wordt aangeboden.

 

6.3

JOYN heeft het recht om de Dienstverlening tijdelijk te onderbreken bij een gerechtelijke procedure ten gevolge van onbetaalde of vervallen facturen.

 

ARTIKEL 7 – DE KLANT

7.1

De Handelaar verbindt zich ertoe alle bepalingen van de Belgische wet van 8.12.1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer na te leven. De Handelaar verbindt zich ertoe persoonsgegevens van de Klant verkregen in het kader van de Dienstverlening nooit te verkopen, over te dragen of op een andere wijze ter beschikking te stellen aan een derde partij, tenzij met toestemming van de betrokken Klant of op basis van een wettelijke verplichting. De Handelaar zal alle instructies van JOYN betreffende de verwerking van persoonsgegevens van Klanten opvolgen, met als doel aan de wettelijke vereisten te voldoen. De Handelaar vermeldt in elke communicatie die hij stuurt aan Klanten, dat deze het recht hebben om geen communicatie meer te ontvangen. De Handelaar zal geen of niet langer informatie van commerciële of promotionele aard mogen verzenden aan een Klant die daarom verzocht heeft via om het even welke kennisgeving (e-mail, post, etc.).

 

ARTIKEL 8 - DE HANDELAAR

8.1

De Handelaar verklaart vrij, uitdrukkelijk en ondubbelzinnig akkoord te gaan met een verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door JOYN op de hierna beschreven wijze en voor de hierna beschreven doeleinden. JOYN zal de volgende persoonsgegevens verwerken: identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, ...), elektronische identificatiegegevens (IP-adressen, cookies, ...), persoonlijke kenmerken (verjaardag, geslacht,...), bankgegevens (rekeningnummer of betaalmethode). Deze persoonsgegevens worden verwerkt om de Dienstverlening mogelijk te maken, de klantenadministratie te verzorgen, de algemene werking te verbeteren, reclame en promotie te maken voor de Dienstverlening en om een onderzoek naar klachten of fraude te kunnen voeren. Deze persoonsgegevens zullen door JOYN of in haar opdracht, worden opgeslagen in een centraal bestand dat wordt bewaard op de servers die ter beschikking worden gesteld aan JOYN. De verwerking van deze persoonsgegevens zal voortduren tijdens de duur van de Overeenkomst en gedurende een periode van vijf jaar volgend op het einde van de Overeenkomst. Op eenvoudig verzoek, en zonder bijkomende kosten, heeft de Handelaar het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren of te laten verwijderen. Rekening houdend met de stand van de techniek, met de uitvoeringskosten, met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en met de waarschijnlijkheid en de ernst van de mogelijke risico’s, zal JOYN, haar eventuele vertegenwoordiger en/of verwerker, de passende technische en organisatorische maatregelen treffen opdat persoonsgegevens op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. JOYN zal elke meldingplichtige inbreuk aanmelden bij de betrokkene en/of de toezichthoudende autoriteit binnen de voorgeschreven termijnen en op de voorgeschreven wijze.

 

ARTIKEL 9 – BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

9.1

JOYN heeft het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen, indien 1) de Handelaar in gebreke blijft om, binnen een termijn van 5 werkdagen volgend op een schriftelijke ingebrekestelling daartoe, haar verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst na te leven; 2) de Handelaar failliet wordt verklaard; 3) de vennootschap van de Handelaar ontbonden wordt verklaard; 4) de Handelaar betrokken wordt in een vereffeningsprocedure.

 

ARTIKEL 10 - EIGENDOMSRECHT

10.1

JOYNis en blijft eigenaar en houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Dienstverlening. De Handelaar zal zich onthouden van elke inbreuk op deze rechten. Zo zal de Handelaar o.a. de getrouwheidskaart, die door JOYN geleverd worden, niet wijzigen, annoteren en/of er een plakker, sticker of eender welk ander element aan toevoegen. JOYN heeft recht op een forfaitaire schadevergoeding van 20,00 EURO per inbreuk en per dag dat deze inbreuk voortduurt volgend op een schriftelijke ingebrekestelling, onverminderd het recht van JOYN om een vergoeding van haar werkelijke schade te vorderen.

 

ARTIKEL 11 - AANSPRAKELIJKHEID

11.1 

JOYN is slechts aansprakelijk voor voorzienbare schade van de Handelaar die het onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is van een haar toerekenbare tekortkoming in de naleving van één of meerdere van haar verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst. Haar totale aansprakelijkheid ten aanzien van de Handelaar is evenwel steeds beperkt tot een bedrag van maximaal 500,00 EURO, tenzij in geval van opzet of grove schuld.

 

11.2

Een partij is niet aansprakelijk voor de niet-naleving van één of meerdere van haar verbintenissen uit hoofde van deze Overeenkomst, in het geval deze niet-naleving veroorzaakt wordt door overmacht of een vreemde oorzaak. De door overmacht of vreemde oorzaak getroffen Partij zal de andere partij onverwijld, en uiterlijk binnen een termijn van 3 werkdagen volgend op de kennisname van de overmacht of vreemde oorzaak, in kennis stellen van de vermoedelijke duur ervan. Deze partij zal alle redelijk verantwoorde inspanningen leveren om de eventuele schade als gevolg van de niet-naleving van haar verbintenissen tot een minimum te beperken. De termijn voor de uitvoering van de relevante verbintenis(sen) van deze partij wordt verlengd met duur van de overmacht of een vreemde oorzaak, vermeerderd met een redelijke reorganisatieperiode. In hoofde van JOYN gelden o.a. als overmacht/vreemde oorzaak: uitval van server, netwerk en/of elektriciteit, fraude of bedrog in hoofde van een derde, overheidsingrijpen.

 

11.3

De Handelaar zal in de uitoefening van zijn professionele activiteit alle op de Handelaar toepasselijke regelgeving naleven. De Handelaar zal tevens beoordelen of hij/zij een beroep kan doen op de Dienstverlening zonder de op de Handelaar toepasselijke regelgeving te schenden. De Handelaar aanvaardt dat de gevolgen van een eventuele inbreuk ten aanzien van deze bepaling exclusief voor rekening van de Handelaar zijn en zal JOYN integraal vrijwaren voor eventuele schade die zij als gevolg van een dergelijke inbreuk zou lijden.