De privacyverklaring van Joyn

Joyn Belgium NV vindt het garanderen van de privacy en de bescherming van gegevens erg belangrijk. Met deze privacyverklaring (hierna “Privacyverklaring”) wilt Joyn Belgium NV de gebruiker in detail informeren over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens en bijhorende rechten bij het gebruik van Joyn. Joyn omvat de Joyn-Website (hierna “Website”), de Joyn-Kaart (hierna “Kaart”) en de Joyn-App (hierna “App”). We raden je aan deze privacyverklaring grondig te lezen.

Door gebruik te maken van Joyn, krijgt Joyn Belgium NV je persoonsgegevens ter beschikking, die zij zal verwerken met respect voor de privacy van de gebruiker en met inachtneming van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (https://www.privacycommission.be/nl/privacywet-en-uitvoeringsbesluiten) dewelke vanaf 25 mei 2018 zal vervangen worden door de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’ maar beter gekend onder de ‘GDPR’) (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679).

Indien je meer informatie over privacy en bescherming van data wenst, kan je steeds terecht op de website van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (ook wel de Privacycommissie) via de link: https://www.privacycommission.be/nl.

Door deze privacyverklaring te accepteren, wordt een algemene toestemming gegeven aan alle verwerkingen beschreven in deze privacyverklaring waarvoor toestemming vereist is.

Voor personen die jonger zijn dan 16 jaar, zullen we enkel persoonsgegevens verwerken indien voldaan wordt aan ouderlijke toestemming. Indien wij kennis krijgen dat persoonsgegevens verzameld werden van personen jonger dan 16 jaar, dan zullen wij de nodige stappen zetten om ouderlijke toestemming te bekomen. Zonder ouderlijke toestemming zullen wij het account verwijderen.

Van zodra wij deze Privacyverklaring wijzigen, zal je hiervan op de hoogte gebracht worden via de App en/of de Website. Indien van toepassing zal je als gebruiker opnieuw gevraagd worden de nieuwe en dus meest recente versie van deze Privacyverklaring te aanvaarden.

Joyn Belgium NV spant zich in om je privacy en persoonsgegevens te beschermen. Indien je vragen hebt over dit Privacybeleid kan je ons steeds contacteren via privacy@joyn.be.

Deze Privacyverklaring werd de laatste keer gewijzigd op: 26 februari 2018

ONDERWERPEN

VOOR WIE GELDT DEZE PRIVACYVERKLARING?

Deze Privacyverklaring geldt voor al onze potentiële/huidige/voormalige gebruikers van Joyn.

WAT BETEKENT …

Point provider en een reward provider

Een point provider is een uitgever/leverancier van bijkomende punten - die niet gekoppeld zijn aan de punten van één Joyn-zaak en - die opgenomen kunnen worden bij een reward provider. De Joyn-gebruiker krijgt zo additionele punten bij een interactie uitgevoerd bij een Joyn-zaak.

Bijvoorbeeld

 • Een shoppingcenter heeft zich binnen Joyn geprofileerd als point provider. Verschillende Joyn-handelaars bevinden zich in dit shoppingcenter. Dat wil zeggen dat er bij elke scan bij die handelaars, bijkomende shoppingcenterpunten uitgereikt worden door het shoppingcenter aan de Joyn-gebruiker. Deze punten staan los van de punten die uitgereikt worden door de Joyn-zaak aan de Joyn-gebruiker.
 • Een gemeente of stad heeft zich binnen Joyn geprofileerd als point provider. Verschillende Joyn-handelaars bevinden zich in deze gemeente of stad. Dat wil zeggen dat er bij elke scan die uitgevoerd wordt bij elke van deze handelaars, bijkomende gemeente- of stadspunten uitgereikt worden door de gemeente of stad aan de Joyn-gebruiker. Deze punten staan los van de punten die uitgereikt worden door de Joyn-zaak aan de Joyn-gebruiker.

Een reward provider is een uitgever/leverancier van beloningen gebaseerd op de punten uitgereikt door een point provider. De Joyn-gebruiker kan met de behaalde punten van een point provider, extra beloningen opnemen.

Bijvoorbeeld

 • Een shoppingcenter heeft zich, naast point provider, ook geprofileerd als reward provider. Dit betekent dat het shoppingcenter beloningen uitgeeft gebaseerd op de uitgereikte shoppingcenterpunten, bijvoorbeeld: gratis naar het toilet, gratis parkeerplaats, een gratis winkeltas,…
 • Een gemeente of stad heeft zich, naast point provider, ook geprofileerd als reward provider. Dit betekent dat het shoppingcenter beloningen uitgeeft gebaseerd op de uitgereikte gemeente- of stadspunten, bijvoorbeeld: gratis naar het zwembad, gratis naar de stadsschouwburg,…
 • Een parkeerbedrijf heeft zich binnen Joyn geprofileerd als reward provider (en heeft achterliggend een contract met point provider bv een gemeente of stad). De Joyn-gebruiker kan met de additionele gemeente- of stadspunten gratis parkeerplaats verkrijgen bij het parkeerbedrijf.
 • Een Joyn-zaak, die een contract heeft met een point provider, heeft zich binnen Joyn geprofileerd als reward provider. De Joyn-gebruiker kan met de additionele point provider punten een gratis beloning krijgen bij deze Joyn-zaak.
Verwerking van persoonsgegevens

Onder ‘verwerking’ verstaan we elke verwerking van gegevens. Enkele voorbeelden zijn: verzamelen, opnemen, afleiden, opslaan, structureren, bewaren, raadplegen, consulteren, bekijken, delen, verzenden, wissen, verwijderen, archiveren, …

Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan we alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat betekent alle informatie zoals gegevens, geluid, beeld,… die betrekking hebben op een persoon zoals een naam, adres, locatie, … waarmee het mogelijk is direct of indirect over te gaan tot identificatie van een natuurlijke persoon. Geanonimiseerde gegevens kunnen ons niet leiden naar een natuurlijk persoon en zijn dus geen persoonsgegevens.

Een Joyn-zaak

Een Joyn-zaak is een winkel waar het mogelijk is binnen het Joyn-programma punten te sparen en/of beloningen op te nemen.

Overkoepelende organisatie

Een overkoepelende organisatie (dealer/retailer/keten/inkooporganisatie…) betekent een onderneming dewelke feitelijk of juridisch een beslissende invloed kan uitoefenen op het beleid van de Joyn-zaak of verbonden is met de Joyn-zaak via een distributieovereenkomst.

Joyn Loyaltydiensten

Deze dienstverlening verleent klanten van Joyn Belgium NV de mogelijkheid om bij de aankoop van producten of diensten bij handelaars uit het netwerk van Joyn Belgium NV Joyn-voordelen te sparen, die, in overeenstemming met geldende aanbiedingen, omgeruild kunnen worden tegen in de aanbieding omschreven voordelen.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING?

Joyn Belgium NV (hierna “Joyn”) treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking bij het verwerken van persoonsgegevens in het kader van het aanbieden van de Joyn Loyaltydiensten en dit voor wat betreft de verwerkingen die Joyn op eigen verantwoordelijkheid en gezag verricht.

Joyn Belgium NV
Fonsnylaan 46 box 59,
1060 Brussel
België

Ondernemingsnummer: 0846.759.718
Telefoonnummer:+32 2 302 73 82
E-mailadres: hello@joyn.be of privacy@joyn.be
Website: www.joyn.be

Waar Joyn bij het verwerken van persoonsgegevens het doel en de middelen niet bepaald, is Joyn geen verantwoordelijke van verwerking. Voorbeelden hiervan zijn specifieke wedstrijden of tombola’s georganiseerd door een opdrachtgever (bv een point provider, een stad, een vzw, …) waarbij de opdrachtgever optreedt als verantwoordelijke van verwerking, en Joyn fungeert als verwerker.

Joyn biedt tal van mogelijkheden aan de Joyn-zaak of overkoepelende organisatie om persoonsgegevens te verwerken. Indien deze Joyn-zaak of overkoepelende organisatie, waar je klant bent, op eigen initiatief je persoonsgegevens uit Joyn kopieert en deze via een ander medium verwerkt, wordt de Joyn-zaak of overkoepelende organisatie verantwoordelijke van verwerking. Ook is het mogelijk dat een Joyn-zaak of overkoepelende organisatie een kopie van zijn klantenbestand ontvangt. Voor elke verwerking op basis van deze kopie is de Joyn-zaak of overkoepelende organisatie de verantwoordelijke van verwerking.

De gebruiker die zich op zijn rechten als betrokkene wenst te beroepen, dient zich steeds te wenden tot de verantwoordelijke voor de verwerking.

WIE IS FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING?

Joyn heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen die als taak heeft het toezien en bewaken van het privacy- en gegevensbeschermingsbeleid van Joyn m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens. Via privacy@joyn.bekan je contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming en dat voor al jouw vragen die verband houden met privacy en gegevensbescherming m.b.t. de verwerking van jouw persoonsgegevens en de uitoefening van jouw rechten.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR JOYN VERWERKT BIJ HET AANBIEDEN VAN DE JOYN LOYALTY DIENSTEN?

Persoonsgegevens die verwerkt worden bij het anoniem gebruiken van de Joyn loyalty diensten.

Het is mogelijk om de Joyn loyalty diensten te gebruiken op anonieme basis.  Geen persoonlijke informatie wordt beschikbaar gesteld, behalve de consumptiegewoonten die bij gebruik van Joyn opgebouwd worden.  Het verwerken van deze consumptiegewoonten is gebaseerd op gerechtvaardigd belang, om de gebruiker de juiste loyaltydiensten te kunnen aanbieden.

Meer info

Type persoonsgegeven

Ontvanger

Grondslag van verwerking

Doel van verwerking

Verduidelijking

Consumptiegewoonten

(Bijvoorbeeld: tijd van interactie, Joyn-zaak van interactie, opgeleverde of opgenomen punten, …)

Joyn

 

Joyn-zaak

Gerechtvaardigd belang

Via deze gegevens krijgt de Joyn-zaak:

- een overzicht over de verrichte aankopen;

- de mogelijkheid klanten te belonen d.m.v. punten toe te kennen of coupons uit te delen;

 

En kan de klant:

- Punten ontvangen en verzamelen;

- Verzamelde punten inruilen voor een beloning.

Na elke interactie krijgt elke Joyn-zaak deze gegevens ter beschikking om zo loyalty te kunnen aanbieden.

 

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden bij het initiële online registratieproces bij een anonieme getrouwheidskaart.

Het e-mailadres van een anonieme gebruiker wordt bij de Joyn-zaak gevraagd met als doel een mail te kunnen sturen om zich te registreren bij Joyn. Op deze manier willen we de gebruiker de tijd geven om op een rustig moment (en wanneer hij niet gehaast is aan de kassa bij een Joyn-zaak) het registratieproces te doorlopen. Het verwerken van dit e-mailadres is gebaseerd op gerechtvaardigd belang.

Meer info

Type persoonsgegeven

Ontvanger

Grondslag van verwerking

Doel van verwerking

Verduidelijking

Persoonlijke identificatiegegevens

(E-mailadres)

Joyn

Gerechtvaardigd belang.

Gebruiker toelaten online account aan te maken.

 

Recuperatie van kaart indien verloren.

Dit e-mailadres wordt gebruikt om de gebruiker een e-mail te sturen zodat hij zijn online account verder kan vervolledigen. Zolang het registratieproces niet afgerond is, zal dit e-mailadres voor geen ander doel, dan hier aangegeven, gebruikt worden.

Persoonsgegevens die verwerkt worden bij het aanmaken van een Joyn account.

Persoonlijke identificatiegegevens, persoonlijke kenmerken en beveiliging worden verwerkt bij het aanmaken van een volwaardig online account. Hierna is het mogelijk om de Joyn loyaltydiensten volwaardig te gebruiken. De verwerking van persoonsgegevens is hier gebaseerd op uw toestemming alsook op het gerechtvaardigd belang van Joyn o.w.v. de veiligheid van uw account.

Meer info

Type persoonsgegeven

Ontvanger

Rechtsgrond voor verwerking

Doel van verwerking

Persoonlijke identificatiegegevens

(E-mail, voornaam, achternaam, telefoonnummer, postcode, land, geboortedatum)

Joyn

Toestemming

Joyn verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 

- U als gebruiker van het Joyn-platform te registreren;

- Dienstverlening met betrekking tot Joyn mogelijk te maken;

- De klantenadministratie te verzorgen;

- De algemene werking van de Joyn-platform te verbeteren;

- Illegale activiteiten, fraude of inbreuken op de beveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken.

 

 

Persoonlijke kenmerken

(Voorbeeld: geslacht, taal)

Joyn

Toestemming

Beveiliging

(Voorbeeld: paswoord)

Joyn

Gerechtvaardigd belang o.w.v. veiligheid account

Persoonsgegevens die verwerkt worden bij het gebruik van het Joyn platform.

Bij gebruik van Joyn worden elektronische lokatiegegevens (gps-locatie van de smartphone) en gegevens betreffende het gebruikte elektronisch toestel verwerkt. De locatie wordt enkel gebruikt voor de zoekopdracht correct te kunnen uitvoeren. De verwerking van deze persoonsgegevens is gebaseerd respectievelijk op uw toestemming en op gerechtvaardigd belang van Joyn o.w.v. de kwaliteitsverbetering van de dienstverlening en o.w.v. fraudepreventie.

Meer info

Type persoonsgegeven

Ontvanger

Grondslag van verwerking

Doel van verwerking

Elektronische lokalisatiegegevens

(Voorbeeld: gps-locatie)

Joyn

Toestemming

Worden gebruikt om Joyn-zaken in de buurt te tonen en worden niet in de Joyn-databanken bewaard.

Gegevens betreffende elektronisch toestel

(Voorbeeld: toestel type, besturingssysteem, app versie)

Joyn

Gerechtvaardigd belang o.w.v. kwaliteitsverbetering dienstverlening

Joyn verwerkt deze informatie met als doel problemen die zich voordeden (crashes, bugs, …) makkelijker te kunnen analyseren, toe te wijzen en op te lossen.

Elektronische identificatiegegevens (Voorbeeld: IP adres)

Joyn

Gerechtvaardigd belang o.w.v. fraudepreventie

Joyn verwerkt deze informatie om misbruik te voorkomen.

Persoonsgegevens die verwerkt worden bij elke interactie tussen de Joyn gebruiker en de Joyn-zaak.

Consumptiegewoonten, persoonlijke identificatiegegevens en persoonlijke kenmerken worden verwerkt en doorgegeven bij elke interactie tussen een Joyn-gebruiker en een Joyn-zaak. De Joyn-zaak krijgt zo een overzicht van zijn anonieme en niet-anonieme klanten en verrichtte aankopen, kan zo punten of coupons uitdelen, kan zijn klanten contacteren voor direct marketing van eigen gelijkaardige producten of diensten,… en de Joyn-gebruiker heeft zo de mogelijkheid punten te verzamelen bij een Joyn-zaak om later de verkregen beloningen op te nemen. Een interactie komt er na aankoop bij de Joyn-zaak, of na het opnemen van een beloning of coupon bij de Joyn-zaak. Indien de Joyn-zaak hoort bij een overkoepelende organisatie, ontvangt deze ook de persoonlijke identificatiegegevens. De verwerking van deze persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming.

Meer info

Type persoonsgegeven

Ontvanger

Grondslag van verwerking

Doel van verwerking

Verduidelijking

Consumptiegewoonten

(Bijvoorbeeld: tijd van interactie, Joyn-zaak van interactie, opgeleverde of opgenomen punten, …)

Joyn

 

Joyn-zaak

Gerechtvaardigd belang

Via deze gegevens krijgt de Joyn-zaak:

- een overzicht van zijn klanten;

- een overzicht over de verrichte aankopen;

- de mogelijkheid klanten te belonen d.m.v. punten toe te kennen of coupons uit te delen;

- klanten te contacteren voor marketingdoeleinden.

 

En kan de klant:

- Punten ontvangen en verzamelen;

- Verzamelde punten inruilen voor een beloning.

Na elke interactie krijgt elke Joyn-zaak deze gegevens ter beschikking.

 

Het is voor de Joyn-gebruiker mogelijk in de Joyn-app, per Joyn-zaak aan te geven of hij van deze Joyn-zaak al dan niet berichten wilt ontvangen.

Persoonlijke identificatiegegevens

Joyn-zaak

Toestemming

Overkoepelende organisatie

Toestemming

Persoonlijke kenmerken

Joyn-zaak

Toestemming

Persoonsgegevens die verwerkt worden bij berichten door de Joyn-zaak, Joyn of overkoepelende organisatie aan de Joyn-gebruiker.

Persoonlijke identificatiegegevens worden beperkt verwerkt wanneer Joyn, de Joyn-zaak of de overkoepelende organisatie je als klant contacteert voor acties, reclame, het versturen van nieuwsbrieven, promotionele acties en aanverwante mededelingen.

Binnen Joyn is een campagnetool beschikbaar die het mogelijk maakt op een geautomatiseerde manier een e-mailcampagne op te zetten naar een klantenbestand rekening houdend met de individuele opt-in of opt-out. Bij het gebruik van deze tool worden geen persoonsgegevens getoond. Enkel de rapportage gebeurt op basis van klantnaam.

Het versturen van deze berichten is toegestaan op basis van gerechtvaardigd belang binnen de context van een bestaande klantrelatie, voor het aanbieden van eigen gelijkaardige producten of diensten en waarbij de gebruiker op het ogenblik waarop de elektronische contactgegevens worden verzameld, de mogelijkheid heeft om zich kosteloos en op gemakkelijke wijze tegen deze verwerking te verzetten door de accountinstellingen te wijzigen.

Indien een Joyn-zaak en/of overkoepelende organisatie een e-mail verstuurt naar hun klantenbestand buiten Joyn, is Joyn niet verantwoordelijk en wordt de Joyn-zaak of overkoepelende organisatie de verantwoordelijke van verwerking.

Meer info

Type persoonsgegeven

Verwerker

Grondslag van verwerking

Doel van verwerking

Verduidelijking

Persoonlijke identificatiegegevens

 

Joyn-zaak

 

Joyn

 

Overkoepelende organisatie

 

 

Gerechtvaardigd belang

Deze persoonsgegevens worden door Joyn, de Joyn-zaak of de overkoepelende organisatie verwerkt voor het versturen van marketing mails naar hun klantenbestand.

Het is in de Joyn-app voor de Joyn-gebruiker mogelijk per Joyn-zaak of voor Joyn aan te geven of hij hiervan al dan niet berichten wil ontvangen.

Gerechtvaardigd belang

Om deze berichten en bijhorende service naar de klant toe te optimaliseren, analyseren we per ontvanger welke inhoud van de nieuwsbrief hij of zij erg interessant vindt.

Hierbij worden bijvoorbeeld gegevens over het openen van bepaalde inhoud of het klikgedrag in de nieuwsbrief geregistreerd en geanalyseerd.

Persoonsgegevens die verwerkt worden bij het opnemen van een beloning bij een reward provider.

Indien de Joyn-gebruiker een beloning (uitgegeven door een point provider) opneemt bij een reward provider, ontvangt de reward provider zijn persoonlijke identificatiegegevens en dit gebaseerd op gerechtvaardigd belang zodat hij zich kan verantwoorden.

Meer info

Type persoonsgegeven

Ontvanger

Grondslag van verwerking

Doel van verwerking

Persoonlijke identificatiegegevens

Reward provider

Gerechtvaardigd belang

Deze persoonsgegevens worden verwerkt omdat de reward provider zich moet kunnen verantwoorden wie de rewards opgenomen heeft.

Persoonsgegevens die verwerkt worden bij het winnen binnen een wedstrijd of tombola via het Joyn platform.

Geregeld worden er wedstrijden of tombola’s georganiseerd door Joyn of waarbij Joyn ondersteuning biedt bij een organisator. Bij het deelnemen aan deze wedstrijden of tombola’s worden persoonsgegevens van winnaar(s) verwerkt met als doel contact op te nemen met de winnaar(s) waarbij we hun prijs kunnen bezorgen alsook om de winnaar(s) te kunnen publiceren. De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming.  Bij het organiseren van een tombola is er een wettelijke verplichting om de persoonsgegevens van de winnaar(s) door te geven aan de organisator.

Meer info

Type persoonsgegeven

Ontvanger

Grondslag van verwerking

Doel van verwerking

Persoonlijke identificatiegegevens

 

Joyn

 

Organisator Wedstrijd of tombola

Toestemming

Deze persoonsgegevens worden verwerkt i.f.v. het contacteren van de winnaar(s).

Toestemming

Deze persoonsgegevens kunnen gebruikt worden om de winnaar(s) te publiceren.

Wettelijk verplichting

Bij een tombola worden de persoonsgegevens van de winnaar(s) verwerkt en doorgegeven aan de organisator om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Persoonsgegevens die verwerkt worden bij het invullen van het contactformulier op de website van Joyn.

Persoonlijke identificatiegegevens worden verwerkt wanneer een bezoeker contact neemt met Joyn via een contactformulier op de website. Deze persoon is op zoek naar meer informatie m.b.t. het loyaltyprogramma, het stadsprogramma, of geïnteresseerd om met Joyn samen te werken. Bij deze verwerking is de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd op de contractuele relatie en op de daaraan voorafgaande contacten.

Meer info

Type persoonsgegeven

Ontvanger

Grondslag van verwerking

Doel van verwerking

Verduidelijking

Persoonlijke identificatiegegevens

 

Joyn

Contractuele relatie of bijhorende stappen vooraf

Deze persoonsgegevens worden gebruikt door Joyn om de persoon in kwestie te kunnen beantwoorden.

Het formulier voor meer informatie is terug te vinden op drie plaatsen op de website: meer info voor handelaars, steden of gemeentes en partners.

Persoonsgegevens die verwerkt worden bij het aanvragen van de white papers en het inschrijven op de nieuwsbrief.

Bij het aanvragen van white papers en het optioneel inschrijven voor de nieuwsbrief op de website worden persoonlijke identificatiegegevens van de aanvrager verwerkt. De verwerking van persoonsgegevens is voor het ontvangen van de white papers gebaseerd op de contractuele relatie of bijhorende stappen vooraf. Voor het inschrijven van de nieuwsbrief geeft de aanvrager expliciet toestemming. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen, mocht er geen interesse meer zijn in de nieuwsbrief.

Meer info

Type persoonsgegeven

Ontvanger

Grondslag van verwerking

Doel van verwerking

Verduidelijking

Persoonlijke identificatiegegevens

 

Joyn

Contractuele relatie of bijhorende stappen vooraf

Deze persoonsgegevens worden verwerkt met als doel het aanvragen en ontvangen van de white papers.

Nadat de aanvrager zijn gegevens ingevuld heeft, zal hij éénmalig de white papers ontvangen.

 

Toestemming

Deze persoonsgegevens worden verwerkt met als doel het afleveren van de nieuwsbrief

Daarnaast geeft de aanvrager expliciet toestemming via een check box ‘Schrijf in voor onze nieuwsbrief’ om de nieuwsbrief te ontvangen.

 

Afmelden is steeds mogelijk bij iedere communicatie langs deze weg. 

Persoonsgegevens die verwerkt worden bij het vragen naar inlichtingen via hello@joyn.be, via de helpdesk of via sociale media.

Indien u al of niet een gebruiker bent, en u vraagt naar inlichtingen via sociale media kanalen (zoals Facebook, Twitter en Pinterest) of via hello@joyn.beof telefonisch via de helpdesk, verwerken we persoonlijke gegevens zoals je voornaam, naam, telefoonnummer enkel en alleen met als doel een antwoord te kunnen bieden op de vraag. De verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Joyn om zo een kwalitatieve dienstverlening te kunnen aanbieden. Indien het antwoord via mail verloopt, zullen hier persoonlijke mails gebruikt worden. Uitschrijven is hier niet mogelijk.

Meer info

Type persoonsgegeven

Ontvanger

Grondslag van verwerking

Doel van verwerking

Verduidelijking

Persoonlijke identificatiegegevens

 

Joyn

 

 

Gerechtvaardigd belang o.w.v. kwalitatieve dienstverlening

Deze persoonsgegevens worden verwerkt enkel en alleen i.f.v. het contacteren van deze persoon om op zijn vraag te beantwoorden.

Persoonsgegevens zullen niet gebruikt worden voor andere doeleinden zoals marketing.

Geluidsopname

(Telefoongesprek)

Joyn

Gerechtvaardigd belang o.w.v. kwalitatieve dienstverlening

Gesprekken worden opgenomen om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren door bijvoorbeeld aangepaste training te kunnen geven aan de Joyn-medewerkers, of voor het oplossen van geschillen.

Gebruikers die contact opnemen met de helpdesk worden bij aanvang van het gesprek verwittigd dat het gesprek opgenomen wordt.

Zoals hierboven verduidelijkt, berust de verwerking van je persoonlijke gegevens bij het gebruiken van het Joyn Platform mogelijks op toestemming. Je hebt het recht om te allen tijde je toestemming in te trekken. Zie: Wat zijn mijn rechten als deelnemer en hoe kan ik ze uitoefenen?

GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Joyn maakt gebruik van Google Analytics binnen de User App, de Merchant App, de Website. Joyn geeft geen persoonsgegevens door aan Google. Door deze gegevens te analyseren, gebaseerd op gerechtvaardigd belang, komt Joyn te weten hoe de apps en de website gebruikt worden en kan Joyn deze verbeteren.

Google Analytics informatie: Privacybeleid- Afmelden

ANONIEM GEBRUIK MAKEN VAN JOYN

Het is mogelijk anoniem gebruik te maken van de Joyn-app en de Joyn-kaart. Een anonieme gebruiker heeft zich nog niet geregistreerd en heeft dus nog geen persoonlijke identificatiegegevens kenbaar gemaakt aan Joyn. Hierdoor is het niet mogelijk om bepaalde rechten uit te oefenen, tenzij de gebruiker aanvullende gegevens verstrekt die het mogelijk maken hem te identificeren.

WIE ONTVANGT MIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens die door gebruik te maken van het Joyn-getrouwheidsprogramma worden verzameld binnen Joyn. Het is mogelijk dat deze gegevens verwerkt worden door verschillende instanties. Hierbij een overzicht:

Joyn

Bij gebruik van het Joyn platform verwerkt Joyn uw persoonlijke informatie.

Een Joyn-zaak– bij een interactie in zijn winkel. (Verzamelen van punten of opnemen van beloningen bij de Joyn-zaak.)

Een handelaar kan binnen Joyn raadplegen wie zijn klanten zijn en kan door gebruik te maken van de campagnetool binnen Joyn een e-mailcampagne opzetten naar zijn klanten.

Een lijst van Joyn-handelaars kan gevonden worden via https://www.joyn.be/nl/find-a-merchant)

Een reward provider

Het is mogelijk dat je na het scannen bij een Joyn-zaak, automatisch bijkomende ‘point provider’ punten krijgt die je kunt opnemen bij een ‘reward provider’. Bij het opnemen van een beloning bij een reward provider, worden de persoonlijke identificatiegegevens en persoonlijke kenmerken doorgegeven aan de reward provider.

Overkoepelende organisatie

Een overkoepelende organisatie beheert en verwerkt het Joyn-account van alle onderliggende Joyn-zaken en kan van hieruit een e-mailcampagne opzetten naar de onderliggende Joyn-zaken.

Verwerkers

Joyn doet een beroep op externe verwerkers. Dat houdt onder meer in dat we voor bepaalde taken of onderzoeken tijdelijk gegevens doorgeven aan derden als wij daar zelf de middelen niet voor hebben, bijvoorbeeld hosting website, mailplatform, helpdesktools,... Indien we dat doen, zullen we er altijd op toezien dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. We leggen dit ook steeds contractueel vast met deze verwerkers. Zo zal deze verwerker je gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens, behoudens waar anders wettelijk vereist, gewist worden van zodra die verwerker de opdracht heeft voltooid.

Organisator van een wedstrijd of een tombola

Indien de organisator een specifieke wedstrijd organiseert zullen een minimum aan persoonlijke identificatiegegevens doorgegeven worden aan organisator met als doel de (enige) winnaar van de wedstrijd te contacteren voor het uitreiken van de prijs en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Andere

Aan overheden, toezichthouders en andere derden in het kader van bepaalde wettelijke verplichtingen, indien wij bepaalde strafbare feiten vermoeden en/of trachten op te sporen, in het kader van de handhaving door derden van hun intellectuele eigendomsrechten, indien wij menen dat je de gebruiksvoorwaarden van onze website en/of app hebt overtreden of indien wij onze Privacyverklaring wensen te handhaven.

In geval van een fusie, acquisitie, verkoop, joint venture en/of ingeval van iedere andere verandering van zeggenschap binnen Joyn, behoudt Joyn het recht voor om de door haar verwerkte persoonsgegevens ‘als onderdeel van een dergelijke fusie, acquisitie, verkoop, joint venture en/of iedere andere verandering van zeggenschap‘ aan enige derden over te dragen.

Je persoonsgegevens zullen niet aan andere externe partijen worden doorgegeven zonder voorafgaande toestemming, tenzij Joyn daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan de partners van Joyn.

WORDEN ER ANONIEME GEGEVENS GEBRUIKT VOOR RAPPORTERINGSDOELEINDEN?

Het kan zijn dat wij anonieme gegevens gebruiken voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Anonieme gegevens zijn persoonsgegevens die in die mate geanonimiseerd worden, dat ze geen betrekking meer hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon ofwel wordt de data dusdanig anoniem weergegeven dat het individu niet of niet langer herkenbaar is.

HOE LANG WORDEN MIJN GEGEVENS BIJGEHOUDEN?

Joyn zal uw persoonlijke gegevens alleen bewaren voor de minimumperiode die nodig is om de, in deze Privacyverklaring uiteengezette, doeleinden te vervullen, tenzij bij het oplossen van geschillen of als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is. Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard in functie van statistische doeleinden.

Het afsluiten van een Joyn-account kan omwille van vier redenen: de Joyn-gebruiker vraagt zijn of haar account te wissen*, Joyn merkt op dat een gebruiker jonger dan 16 jaar is waarbij toestemming van de ouders niet gestaafd kan worden, bij inactiviteit van een Joyn-account of bij het vaststellen van fraude.

Type persoonsgegeven

Worden verwijderd

Verduidelijking

Persoonlijke identificatiegegevens

Bij het afsluiten van een Joyn-account.

 

Bij kennisname gebruiker <16j waarbij toestemming ouders niet gestaafd kan worden.

 

Indien Joyn-account niet meer gebruikt wordt.

 

Bij fraude.

Deze persoonlijke informatie wordt bijgehouden zolang het nodig is om de in deze Privacyverklaring uiteengezette doeleinden m.b.t. het kunnen aanbieden van loyalty te kunnen vervullen, alsook  het kunnen aanbieden van de nodige service.

Persoonlijke kenmerken

Beveiliging

Geluidsopname en helpdeskcontacten

Consumptiegewoonten

Indien Joyn-account niet meer gebruikt wordt.

Elektronische lokatiegegevens

 

Niet van toepassing: locatie wordt enkel real time verwerkt.

* Nadat de gebruiker vraagt zijn/haar account te wissen zal het account 30 dagen opgeschort worden, wat de gebruiker de nodige bedenktijd biedt. Binnen deze 30 dagen is het voor de gebruiker mogelijk het account terug te activeren. Na de 30 dagen wordt bovenstaande tabel toegepast.

BEVEILIGING EN BEWARING VAN GEGEVENS

Joyn erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een onderdeel is van gegevensbescherming. Daardoor neemt Joyn gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang teneinde misbruik te voorkomen.

Bij elke overdracht van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de EER doet Joyn dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring en volgt Joyn de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming om afdoende waarborgen te garanderen.

COOKIES

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag van de website bij te houden en om statistische rapporten over de website samen te stellen.

Voor meer informatie over het cookiebeleid van Joyn: www.joyn.be/nl/cookie-policy

WAT ZIJN MIJN RECHTEN EN HOE KAN IK ZE UITOEFENEN?

Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Je kunt je rechten uitvoeren door een e-mail te sturen naar privacy@joyn.be. Om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, is het verplicht de aanvraag te sturen vanuit het e-mailadres dat gekoppeld is aan je Joyn-account. Daarnaast moet deze e-mail ook je unieke Joyn-ID bevatten die vermeld staat onder de QR-code waarmee je telkens scant.

Joyn heeft één maand de tijd om je aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer Joyn je aanvraag heeft ontvangen en over alle vereiste informatie beschikt om aan je aanvraag te voldoen.

Joyn zal de gevraagde informatie kosteloos verstrekken. Wanneer verzoeken ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag Joyn een redelijke vergoeding aanrekenen of kan Joyn het verzoek weigeren.

Indien je om een of andere reden aanneemt dat Joyn je aanvraag niet correct behandeld heeft, kan je contact opnemen met de functionaris van gegevensbescherming van Joyn via privacy@joyn.bewaarna hij samen met jou op zoek gaat naar een oplossing.

Voor de volledigheid informeren wij je dat, indien Joyn niet reageert op je aanvraag, deze weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt een klacht neer te leggen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Privacycommissie), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel of via commission@privacycommission.be.

Welke rechten kan ik uitoefenen?
 • Recht op inzage:Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken, waarvoor wij die verwerken, welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken, met welke categorieën van derden wij je persoonsgegevens delen, wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens en – wanneer van toepassing - welke logica wij gebruiken bij het automatisch verwerken van persoonsgegevens.
 • Recht op rectificatie:Het is momenteel mogelijk voor elke Joyn-gebruiker om zelf zijn accountgegevens te verbeteren via het Joyn-platform. Om je gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij je zelf elke wijziging door te voeren.
 • Recht op gegevenswissing:Je kunt ons vragen je account te wissen. Hierdoor is het niet meer mogelijk het Joyn-platform te gebruiken. Na de aanvraag zal Joyn je account 30 dagen opschorten om je de nodige bedenktijd te geven. Daarna wordt het account definitief gewist. Zie ook: hoe lang worden mijn gegevens bijgehouden?
 • Recht op beperking van verwerking:in de gevallen die worden bepaald in Belgische en Europese privacywetgeving. Wanneer de verwerking binnen het Joyn-platform beperkt is, worden uw persoonsgegevens (behalve voor opslag) alleen verwerkt met uw toestemming of voor de oprichting, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van algemeen belang. Na het verkrijgen van deze beperking van verwerking, wordt u steeds door Joyn op de hoogte gesteld voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens:U heeft het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en heeft het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke waarbij de verwerking gebaseerd is op de rechtsgronden toestemming of contractuele relatie.
 • Recht op terugtrekken van toestemming:Indien de verwerking van een persoonsgegevens gebaseerd is op de grondslag toestemming, heeft u als gebruiker te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Dat kan door het opzeggen van uw account.
 • Recht op bezwaar: U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens enkel en alleen als de verwerking berust op algemeen belang of een gerechtvaardigd belang. U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Dat is momenteel mogelijk door een opt-out uit te voeren bij de gewenste Joyn-zaak in het tabblad “Meldingen” binnen de App.

WORDEN MIJN GEGEVENS GEBRUIKT VOOR AUTOMATISCHE BESLUITVORMING?

Er wordt binnen het Joyn-platform niet aan automatische besluitvorming, met inbegrip van profilering gedaan.